BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. Türkiye’de ikamet ediyor olması,
 3. Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,
 4. Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim ve uzaktan eğitim hariç) lisans programlarından herhangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenimine devam ediyor olması,
 5. Bursa başvuracak adaylardan lisans öğrencileri için 25 yaşını aşmamış olmak,
 6. Ara sınıfta okuyan lisans öğrencisi ise tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması, Ancak genel not ortalaması 2,50 ve üstü olan (Tıp fakültesi öğrencilerinde not ortalaması 2,00 ve üstü) ve en fazla 2(iki) dersten başarısız olan öğrencilerin burs başvuruları da değerlendirmeye alınabilecektir.
 7. Vakıftan burs alan kardeşinin bulunmaması,
 8. Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
 9. Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,
 10. Üniversite ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,
 11. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurması ve belgelendirilmesi istenen evraklarla birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,
 12. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,
 13. Açık ve uzaktan eğitim/öğretim öğrencisi olmaması,
 14. Disiplin cezası almış olmaması,

Gerekmektedir.